NHO2私人定制.客单实拍

苏州.张先生量体定制,面料选用GUABELLO.

那不勒斯风格单西
NHO2定制.BUABELLO格纹单西
意大利GUABELLO面料
NHO2定制.BUABELLO格纹单西.口袋
口袋部位对条对格
NHO2定制.BUABELLO格纹单西.手工牛角扣
手工钉扣
NHO2定制.BUABELLO格纹单西.票袋
票袋设计
NHO2定制.BUABELLO格纹单西.异色活扣
红色扣眼装饰
NHO2定制.BUABELLO格纹单西.驳头
高位宽驳头